header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene ledenvergadering

Nieuws afbeelding 10-11-2022

Uitnodiging ledenvergadering

 

Hierbij nodigen wij onze leden, ereleden, leden van verdienste uit voor de Algemene Ledenvergadering van MHC Barneveld op donderdag 08 december 2022.

 Aanvang: 20.00 uur

Locatie: clubhuis MHC Barneveld

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda

3. Goedkeuring concept notulen ALV 23 juni 2022*

4. Presentatie jaarcijfers boekjaar 2021-2022

5. Verslag kascommissie en verzoek tot dechargeverlening

6. Bestuursverkiezing - Voorzitter en Sponsorzaken**

7. Begroting en contributievoorstel 2023-2024

8. Gedragscode

9. Benoeming commissies

10. Vrijwilligers

11. Rondvraag

12. Sluiting

 Wij verzoeken u om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de secretaris via [email protected]

 * De notulen van de vorige vergadering en eventuele andere stukken kunt u vinden op de ledenpagina van www.mhcbarneveld.nl. U logt in via ‘Inloggen' in de menubalk bovenaan de pagina. Vervolgens gaat u naar ‘Club’, daarna naar ´Documenten´ en vervolgens naar het hoofdstuk 'ALV 2022-12-08’. Mocht het niet lukken, neem dan even contact op met de secretaris.

 ** Op grond van artikel 11 lid 2 van de Statuten kunnen ook leden kandidaten voordragen voor bestuursfuncties. Deze voordracht moet door minimaal tien of meer leden worden aangedragen. Eventuele voordrachten kunnen, uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de ALV schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij de secretaris ([email protected]) tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de kandidaat dat hij een benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke bindende voordracht wordt op de ALV meegedeeld.